Adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy mielőtt Ön számunkra megadja személyes adatait, tömör, közérthető és átlátható formában Ön megfelelő tájékoztatást kapjon a személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról.

Mocsay Levente őstermelő a személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló (EU) 2016/679. számú rendelete, illetve a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályok alapján kezeli.

A www.kingakamraja.hu  oldalon keresztül magánszemélyként vásárló érintettek adatvédelmi tájékoztatása

Amennyiben Ön a www.kingakamraja.hu oldalon keresztül leadott megrendelése és annak a Mocsay Levente őstermelő általi elfogadása által köt az adatkezelővel adásvételi szerződést, úgy ezzel összefüggésben az alábbi adatait kezeljük:

Név, lakcím, szállítási cím (ha a lakcímtől eltérő), születési idő (csak korhatárhoz kötött vásárlások esetén), e-mail cím, telefonszám, online fizetés esetén a fizetés lebonyolításához szükséges adatok

Az adatkezelés célja: az adásvételi szerződés megkötése, teljesítése, házhozszállítás lebonyolítása, születési dátum megadásával annak megállapítása, hogy az adott érintettel az adásvételi szerződés a megrendelt termék vonatkozásában érvényesen megköthető-e, adó és számviteli jogszabályban rögzített nyilvántartási, megőrzési kötelezettség teljesítése, jogszabályban biztosított igényérvényesítéshez kapcsolódó jogi kötelezettség teljesítése, termékvisszaküldés, reklamáció esetén az érintett beazonosítása, reklamáció kivizsgálása, érdemi elintézése

Az adatkezelés jogalapja: adásvételi szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése

Az adataihoz az adatkezelő azon munkavállalói és közreműködői, akik a szerződés teljesítésében közreműködnek, így a pénzügyi-, könyvelési-, adózási, jogi tevékenységeket ellátó személyek és adatfeldolgozók (amennyiben teljesítésükhöz szükséges), könyvelő (a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében), házhoz szállítást bonyolító személy, jogi igényérvényesítés esetén jogi szakértő, vita esetén az illetékes hatóság, bíróság férhetnek hozzá. A hozzáférés adataihoz szigorúan célhoz kötött.

A személyes adatait az adatkezelő a szerződés teljesítésének ideje alatt, illetve a szerződés megszűnését követően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 évig őrzi. Amennyiben az érintett az adásvételi szerződéstől – amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak – a teljesítés előtt eláll, úgy az adatait az elállás jogszerűségének megállapítását követően töröljük.

Amennyiben Ön személyes adatait nem kívánja megadni, úgy a szerződés nem tud a felek között létrejönni, Önt nem tudjuk kiszolgálni.

A www.kingakamraja.hu oldalon regisztráló érintettek adatvédelmi tájékoztatása

Amennyiben Ön a www.kingakamraja.hu oldalon regisztrál, az Ön fiókja létrehozásához és a fiók működésével kapcsolatban az alábbi adatait kezeljük:

Név, felhasználónév, e-mail cím, jelszó, fénykép, becenév

Az adatkezelés célja: az érintett honlapra történő regisztrációjával a vásárlói fiók létrehozása, és a fiók funkcióinak elérése (vásárlás folyamatának megkönnyítése, korábbi vásárlások megtekinthetősége, regisztrált felhasználóknak nyújtott kedvezmény igénybevétele)

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

A személyes adatait a fiókja megszüntetéséig, regisztrációja törléséig őrizzük.

Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni, vagyis fiókját törölni, a hozzájárulás visszavonása, vagyis a fiókja törlése nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A fiókja törlésére a fiókon belül megadott módon van lehetősége. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a regisztrációkor megadott jelszavát óvja attól, hogy az illetéktelenek kezébe kerülhessen!

 

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön jogosult bármikor megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely az Ön megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónapnyi meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adatait kezelik (ez abban az esetben, ha az adatait nem Ön közvetlenül adta meg), kiknek, hová fogják azt továbbítani, meddig tárolják, stb., azaz minden, az Ön személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Kérésére az adatokat másolatban is elkérheti.

A helyesbítéshez való jog: kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték. (Nem töröltetheti a személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség. )

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha Ön valamilyen okból vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben az adatkezelő az adatait nem kezelheti tovább.

A panasztételhez való jog: ha az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu , ugyfelszolgalat@naih.hu .

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket az adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adatkezelések során nem történik adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá.

 

Tájékoztató adatvédelmi kérelmekkel kapcsolatos elérhetőségekről

  1. a) Személyes bejelentések, kérelmek, helyszín:

Személyes ügyintézésre a társaság székhelyén, a 8283 Káptalantóti Hrsz 0271/2. szám alatt van lehetősége.

  1. b) Elektronikus vagy postai levelezés útján történő kapcsolattartás, kapcsolattartó mail cím:

Elektronikus úton az alábbi címen tud kapcsolatba lépni az adatkezelővel: hello@kingakamraja.hu

Postai levelezés útján kérelmét az adatkezelő székhelyére címzett tértivevényes (ajánlott) küldeményben küldje meg.

  1. c) Közvetlen megkeresés telefonon:

telefonszám: +36 703888314

  1. d) Adatvédelemmel kapcsolatos kérelmet az érintett, vagy az általa meghatalmazott személy az érintett személyes adataival kapcsolatban jogosult előterjeszteni. A kérelmet az adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelemmel kapcsolatos intézkedéséről az érintettet vagy az általa meghatalmazott személyt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja (szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható).

Tájékoztató adatkezelő cégadatairól

Mocsay Levente őstermelő. adatkezelő: képviseli: Hafner Kinga ŐCSG tag székhelye: 8998 Vaspör Dózsa gy. út 14. adószáma: 54873827-1-40, Felír:AA3651763

elérhetősége: hello@kingakamraja.hu

 

0
    0
    Kosarad
    A kosarad üresVisszatérés a shopba