Általános szerződési feltételek

Kinga Kamrája, www.kingakamraja.hu

– Mocsay Levente őstermelő

 1.  Bevezető:

Jelen ÁSZF rögzíti a Mocsay Levente (székhely: 8998 Vaspör Dózsa Gy út 14., adószám: 54873827-1-40, a továbbiakban: KK.hu ) www.kingakamraja.hu weboldalon elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.

A www.kingakamraja.hu weboldalon. bemutatjuk azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy kiválaszthat. Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a termék adatlapja tartalmazza. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltűntetett termékkínálat (illetve a különböző online felületeken bemutatott termékek) – beleértve az egyes termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A Felhasználó – a megfelelő regisztrációt követően – az aktuális termékkínálata alapján állíthatja össze azt a bevásárló listát, amelyet meg szeretne vásárolni. A bevásárló lista összeállítása és az egyéb szükséges adatok megadása után a Mocsay Levente. – amennyiben a termékek elérhetők – a kiválasztott termékeket az átadóhelyekre szállítja, melyet a felhasználó 36 órán belül a megjelölt időpontok egyikén köteles átvenni. A Felhasználó a termékek megtekintését követően, azok kiszállításkor érvényes árának ismeretében dönt arról, hogy a termékeket vagy azok egy részét átveszi-e. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a termékeket vagy azok egy részét nem veszi át, úgy az átvételt indoklás nélkül megtagadhatja. Amennyiben egyetlen termék sem kerül átvételre, úgy a KK.hu szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjköteles.

Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak a www.kifli.hu weboldalon (továbbiakban: a „Felhasználó”).

Amennyiben a Szolgáltatást jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok veszik igénybe, úgy regisztrálni kell az adott jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot a www.KK.hu oldalon található „REGISZTRÁCIÓ” menüpont alatt, megjelölve azon adatokat, melyre a számla kiállítását kérik (cégnév, cím, adószám, postázási cím).

 1.  Az ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és Felhasználó általi elfogadása

A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A KK.hu jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a www.kingakamraja.hu honlapon közzéteszik. A termékeket a Szolgáltatás keretében kiválasztó (azaz a bevásárló listát összeállító) Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb bevásárló lista leadással fogadja el a módosított ÁSZF-et. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a KK.hu e-mailben értesíti a korábban regisztrált Felhasználóit az új ÁSZF hatályba lépéséről, melyet ők a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

III.    Regisztráció, annak módosítása, felfüggesztése, törlése, KK.hu általi személyes visszaigazolás

A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a termékek megtekintésére, kiválasztására és a bevásárló lista összeállítására. Felhasználó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából vagy az értesítés elmaradásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért a KK.hu nem vállal felelősséget.

A Kk.hu jogosult a Felhasználó regisztrációját (és ezzel együtt Felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

A KK.hu a bevásárló lista összeállítását követő legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, azok kiválasztáskor érvényes árát, de a pontos végösszeget csak a csomagolás után, a csomag átvétele után online számla és elszámolás formájában küldi meg. az automatikus visszaigazolás ugyanakkor semmilyen tekintetben nem minősül a Kk.hu eladási ajánlatának, azt ugyanis a Kk.hu a kiszállításkor teszi meg a Felhasználó részére.

 1.  Biztonság

A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni KK.hu-t, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, KK.hu. jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A KK.hu nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

 1.  Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata, működése

A www.kingakamraja.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője Mocsay Levente őstermelő., amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet. A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a KK.hu., sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

A Weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngészőprogram segítségével a Felhasználó beállíthatja, meggátolhatja a cookiek-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén kerüljenek tárolásra és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookie- kal kapcsolatban további információk találhatóak az adatvédelmi tájékoztatóban.

Cég neve: DotRoll Kft. Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Magyarország Adószám: 13962982-2-42 Bankszámlaszám: 11713005-20406563 (OTP Bank NyRt.) IBAN: HU06-11713005-20406563-00000000 SWIFT kód: OTPV-HU-HB Telefon: +36-1-432-3232 Fax: +36-1-432-3231 E-mail: support@dotroll.com Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Tárhelyszolgáltató: DotRoll Kft.

 1.  A Szolgáltatás elérhetősége

A KK.hu. a Szolgáltatást Budapesten a megjelölt átadóhelyeken és Szigetszentmiklóson nyújtja. Az átadóhelyek részleges elérhetőségeit a Felhasználó a honlapon a bevásárlólista összeállítása előtt láthatja. A KK.hu a megjelölt kiszállítási napig fenntartja a lehetőségét a kiszállítás időpontjának törlésének, módosításának. A pontos átadási címet, elérhetőséget az átadást megelőző nap küldi ki e-mailben. A Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a Felhasználó számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Felhasználó bejelentheti a hibát a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. Ekkor a KK.hu. mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszűntesse.

A KK.hu fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók hozzáférését korlátozza a www.kingakamraja.hu honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

A KK.hu. igyekszik biztosítani a Szolgáltatás lehetséges maximális elérhetőségét és annak fokozatos kiterjesztését egyéb régiókra és városokra. A Felhasználó a weboldal látogatása során folyamatos tájékoztatást kap a Szolgáltatás aktuális elérhetőségéről.

A minimum rendelési összeg nincs.

VII.    Felelősség 

Annak ellenére, hogy a KK.hu. megtesz minden tőle elvárhatót a www.kingakamraja.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. A KK.hu nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a KK.hu pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

KK.hu különösen nem felel az alábbiakért:

 • harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a www.kingakamraja.hu honlapon keresztül lehet ellátogatni, a www.kingakamraja.hu honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;
 • hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben KK.hu számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;
 • a www.kingakamraja.hu honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
 • műszaki nehézségek, beleértve a www.kingakamraja.hu honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.

A jelen pont rendelkezései nem érintik KK.hu tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

VIII.    Személyes adatok védelme

A     kapcsolódó́      rendelkezések     az     Adatvédelmi     tájékoztatóban     érhetőek     el,     mely a https://kingakamraja.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ weboldalon érhető̋ el.

 

 1.  Irányár, mennyiségi eltérések, költségek

IrányárA honlapon szereplő termékek árai tájékoztató jellegű irányárak, amely azt jelenti, hogy egyes árucikkek kiszállításkor érvényes árai eltérhetnek a www.kingakamraja.hu honlapon meghatározott, kiválasztáskor érvényes irányáraktól.

A megállapított árak magyar forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák, a visszaváltható göngyöleggel értékesített termékek árához a kosárban hozzáadódik a göngyöleg ára (betétdíj).

Mennyiségi eltérések

A Felhasználó a lédig termékeket egységekben tudja kiválasztani. A lédig termékek kilogrammra vetített ára fel van tüntetve a honlapon. A honlapon az is jelezve van, hogy az egységekben kiválasztott lédig termék ára egységekben mennyibe kerül. A végső árazásnál a kiválasztott lédig termék mért súlya a mérvadó. A Felhasználó minden esetben az áruátvétel után fizet, úgy a mérést követően meghatározott árat kell fizetnie.

Költségek

Abban az esetben, ha a kiválasztott termékek közül a Felhasználó végül egyet sem vesz át, a KK.hu. a kiszállításért szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjmentes.

 

 

 

 1.  A bevásárló lista összeállítása, termékek elérhetősége

A bevásárló lista a www.kingakamraja.hu honlapon található termékekből való válogatást jelenti. A bevásárló lista összeállítása nem azonosítható a termékek megrendelésével, a Felhasználó oldalán nem teremt kötelezettséget a termékek megvásárlására. XI.    Az adásvételi és a szolgáltatási szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF III. pontjában írtakkal összhangban a KK.hu és a Felhasználó között csak abban az esetben jön létre szerződés a termékek megvásárlására vonatkozóan, ha kiszállításkor a KK.hu által ajánlott termékeket vagy azok egy részét a Felhasználó elfogadja, azaz átveszi. Eddig az időpontig sem a Felhasználó, sem a KK.hu egyetlen nyilatkozata és intézkedése sem értelmezhető ajánlatként vagy annak elfogadásaként.

A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre:

 1. a Felhasználó összeállítja, leadja a bevásárlólistát
 2. a KK.hu. automatikus visszaigazolást küld a bevásárlólista beérkezéséről (III. pont)
 • a KK.hu egy előzetes, emlékeztető e-mailt küld a kiszállítás
 1. a KK.hu az átadási pontra szállítja a termékeket (XII. pont)
 2. hu tájékoztatja a Felhasználót a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről), amelynek során ajánlatot tesz azok vételére
 3. ezt követően a Felhasználó a termék(ek) átvételével kifejezi abbéli szándékát, hogy az átvett termék(ek)re vonatkozóan az adásvételi szerződést meg kívánja kötni. Az így létrejövő szerződést a KK.hu által kibocsátott nyugta vagy számla igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet a KK.hu nem iktat.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja és belegyezik abba, hogy a KK.hu a szerződéskötést az átadott szállítólevélen vagy számlán igazolja vissza.

XII.    A Felhasználó kérésének feladása, módosítása vagy törlése

A Felhasználó az átadóhelyre szállítás kérését a www.kingakamraja.hu honlapon található kérelem kitöltésével adja fel, a következők szerint. A Felhasználó a sikeres regisztrációt követően a terméket kiválasztja, kosárba helyezi, és megadja a szállítási, fizetési, valamint egyéb feltételeket, adatokat. A kérelem törlésére a kiszállítás napján kizárólag a KK.hu jogosult. A KK.hu a kiválasztott termékeket a Felhasználó által kiválasztott helyre és a KK.hu által meghatározott kiszállítási időpontban, amely minden esetben csütörtöki nap, 8:00 és 13:00 – között szállítja ki.

 

 

XIII.    Átadás-átvétel

A termékek www.kingakamraja.hu honlapon történő kiválasztásakor a Felhasználó kiválasztja az átadási helyet, valamint a kiválasztással egy időben beleegyezik, hogy a csomagot a megjelölt időpontban 36 órán belül felveszi. .

A KK.hu köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a termékeket az általa megadott időpontban szállítsa le, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a KK.hu nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna (pl. közlekedési akadály).

Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni. Amennyiben a futárnak kétségei merülnének fel a termékeket átvevő személy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, a futár a termék(ek) átadását megtagadja. Ugyanígy jár el a futár akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves.

XIV.    A fizetés

Minden vásárló részére egyféle fizetési mód áll rendelkezésre:

 •   Online bankkártyás fizetés az banki átutalással

Az online banki átutalásos fizetés kiválasztásával a Felhasználó e-mailben elektronikus számlát kap, amelyen szereplő Mocsay Levente Erste Bank 11600006-00000000-93888585, számlaszámra 8 napos fizetési határidővel utal el.

Az online fizetés elsődleges feltétele, hogy a Felhasználó fizetésre használni kívánt kártyája ilyen jellegű fizetésre alkalmas legyen, vagyis azt a kártyakibocsátó pénzintézet erre a célra is alkalmas kártyaként bocsássa ki, továbbá, hogy a kártya érvényességi ideje a Felhasználó által megjelölt szállítási/átvételi időpontban még ne járjon le.

A fizetés során beírt adatokat a Kifli.hu Shop Kft. nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók adatvédelmi rendelkezései vonatkoznak ezekre az adatokra.

A termékek kiválasztása előtt a Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy bankkártyáját az azt kibocsátó bank online fizetésekre aktiválja, és ellenőriznie kell azt, hogy bankkártyájának érvényessége lejár-e az előtt a nap előtt, amikor a kiválasztott termékek várhatóan átvételre kerülnek..

 1.  Számlázás

A fogyasztó a csomagolást és az átvételt követően elektronikus számlát kap a regisztráció során megadott e-mail címére. A számla csak a fogyasztó által átvett csomag teljes összegét tarlamazza, melyet valóban kifizet a rendelése után. Az elektronikus számla képe minden esetben a felhasználói profiloldalról is elérhető marad a korábbi rendeléseim menüpont alatt. A kiküldött elektronikus számlát meg lehet elektronikusan megőrizni, azt minden esetben a kapott link alapján ki kell nyomtatni a kapott e- mailből. Az elektronikus számla ugyanúgy papír alapú számlának minősül, mintha azt postán adta volna fel a számla kibocsátója, elektronikus számla, így elektronikusanmegőrizhető.

A Fogyasztó e-mail felületének beállításai, illetve az e-mail szolgáltató szabályai alapján előfordulhat, hogy a számlát tartalmazó e-mail nem a beérkező levelekbe, hanem a „Spam” (levélszemét) mappába kerül, ezért amennyiben a vásárlást követően nem kapja a számlát, a Fogyasztónak érdemes ezt a mappát ellenőriznie.

A KK.hu által kiállított Elektronikus számla tovább értékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.

Rendelés leadást követően a számla módosítására az 5. napig van lehetőség. Ezt követően nem áll módunkban a kiállított számlát sztornózni vagy módosítani.

XVI.    A termékek átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás, azaz a termékek visszaadása

Felhasználó jogosult az általa kiválasztott termékek vagy azok egy részének átvételét mindenféle indoklás nélkül megtagadni azzal, hogy a kimért termékek átvételét részlegesen megtagadni nem lehet. Amennyiben Felhasználó valamennyi termék átvételét megtagadja, úgy szolgáltatási díjat nem kell fizetnie. A visszautasított termékek ára természetesen nem kerül levonásra a Felhasználó bankszámlájáról.

Ezen túlmenően, a Felhasználó jogosult a szerződéstől a termék(ek) kézhezvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni, amely azt jelenti, hogy az átvett terméke(ke)t az említett határidőn belül indokolás nélkül visszaadhatja. Ilyen esetben a Felhasználó köteles az elállási nyilatkozat megtételét követő 14 napon belül a egyeztetni a KK.hu ügyfélszolgálatával.

A KK.hu köteles a visszaadott termékek vételárát haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 naptári napon belül visszafizetni, vagy a Felhasználó – választása szerint – a visszaadott termékekért cserébe másik terméket választhat. (A vételár meghatározásakor a termékek átadás-átvétele alkalmával fizetett ára az irányadó.)

A Felhasználó elállás esetén felelős a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

A Felhasználó nem gyakorolhatja ezen jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző élelmiszerek (így pl. bébiételek) esetén, továbbá lezárt csomagolású kép- és/vagy hangfelvételt, számítógépi szoftvert tartalmazó termékeknél ha a csomagolást a Felhasználó felbontotta, olyan termékeknél, melyek az átadást követően a jellegüknél fogva elválaszthatatlanul vegyülnek más termékkel, valamint olyan zárt csomagolású termékeknél, amelyek természetüknél fogva (pl. higiéniai vagy egészségügyi okokból) a felbontást követően nem visszaadható termékek (pl. kozmetikum, fehérnemű, stb.), abban az esetben is, ha azokat nem bontotta fel. Amennyiben a Felhasználó indoklás nélkül áll el a szerződéstől 14 napon belül, úgy két lehetősége van a termékek visszajuttatására a www.kifli.hu számára:

 • Amennyiben egy új rendelést ad fel, és azt átveszi, akkor visszaküldheti a korábban elállt megrendelés tartalmát a kiszállítást végző személynek (futár).
 • Elpostázza a visszaküldendő tartalmat a www.kingakamraja.hu ügyfélszolgálata által megadott budapesti címre. Ebben az esetben a postázás költsége a Felhasználót terhelik.

Az elállási jog az 1. számú Függelékben meghatározott nyilatkozattal, vagy a Felhasználó egyértelmű, egyoldalú nyilatkozatával gyakorolható. Kérjük, hogy elállás esetén keresse ügyfélszolgálatunkat.

Elállás alá eső termékek esetén azok vételárát a Kk.hu az elállással egyidejűleg, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül visszatéríti, a kifli.hu weboldalon levásárolható kupon vagy banki átutalás formájában, a vásárló választásának megfelelően. A KK.hu jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a terméke(ke)t vissza nem kapta, vagy a Felhasználó azon igazolásáig, hogy ezen terméke(ke)t részére visszaküldte.

 

XXI.    Reklamációk,    panaszkezelés,    kellékszavatosság,    termékszavatosság, jótállás

A Felhasználó megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben megtehet.

Mindemellett a Felhasználó a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a XIX. pontban meghatározott elérhetőségeken. A KK.hu a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Felhasználó a panaszt írásban jelentette be,KK.hu .a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.

A Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

A KK.hu székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Panasszal fordulhatnak a Budapest Békéltető Testülethez is az alábbi elérhetőségeken 1016Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86Telefon: 06 (1) 488 21 31 http://bekeltet.hu/kerelem/ vagy az on-line vitarendezési platformon keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

A KK.hu kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra vonatkozó kötelezettségeit az 1. és 5. függelék tartalmazza.

 

XXII.    Vegyes rendelkezések

A www.kingakamraja.hu weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Felhasználó által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően, ezért a Felhasználó a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni.

Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak. Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén aKk.hu. nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak.

A KK.hu nem vállal felelősséget az általa árusított cikkelemeken feltüntetett állításokért, deklarációkért, és egyéb tartalmakért.

XXIII.    A KK.hu elérhetőségei

 • Weboldal címe: kingakamraja.hu
 • Ügyfélszolgálat e-mail címe: hello@kingakamraja.hu
 • Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06 703888314
 • Ügyfélszolgálat levelezési címe:8283 Káptalantóti Hrsz 0271/2
 • Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:   

Hétfőtől szombatig: 08:00-18:00  

A jelen ÁSZF 2022. január 1-én lép életbe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  sz. Függelék

Elállási mintatájékoztató

A    Felhasználó    14    napon    belül    jogosult    indokolás    nélkül    elállni    a    szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket / utolsó terméket átveszi.

Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (javasoljuk, hogy postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF XXI. pontjában megjelölt címek (8283 Káptalantóti Hrsz 0271/2. vagy hello@kingakamraja.hu) valamelyikére. Ebből    a    célból    felhasználhatja    az    alant    található    elállási    nyilatkozat-mintát    is.

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez a Felhasználó kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség    nem    terheli.

Amennyiben az elállási jog gyakorlására a termékek átvételével egyidejűleg valósul meg, úgy a terméket visszafuvarozzuk és termék(ek) visszaküldésének költségeit a Kk.hu viseli.

Amennyiben a termék(ek) átvételét követően él elállási jogával, úgy a Felhasználó köteles a KK.hu ügyfélszolgálatával felvenni a kapcsolatot és egyeztetni a termék(ek) visszaküldéséről.

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék(ek) jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási nyilatkozat minta

Címzett: Mocsay Levenete őstermelő 8283 Káptalantóti Hrsz 0271/2

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/eladásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

 1.  sz. Függelék

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 1.  KellékszavatosságMilyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?

A KK.hu hibás teljesítése esetén Ön a KK.hu-val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A KK.hu-val szemben érvényesíthető a kellékszavatossági igény.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a KK.hu. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1.  Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesíthető termékszavatossági igény?

Termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultságát elenyészik.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:-    a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy-    a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy-    a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

A weboldalon feltüntetett képek csak illusztrációk.

Utolsó módosítás: 2022.01.31. 

 

 

 

 

 

 

0
  0
  Kosarad
  A kosarad üresVisszatérés a shopba